Förhandling

Årliga hyreshöjningar

Fastighetsbolag behöver vara aktiva för att säkerställa värdet på sitt bestånd. Detta innebär att man bland annat måste vara med och förhandla hyresnivån på sina fastigheter på en årlig basis. Har fastigheten en förhandlingsordning sker den förhandlingen med Hyresgästföreningen. Bokalen Fastighetsparner har lång erfarenhet av förhandling av hyresnivåer och hjälper till att bevaka, påkalla och genomföra förhandlingar. Vi ser till att alltid hålla oss väl insatta i de faktorer som påverkar marknaden och gällande bruksvärde. Om förhandlingarna inte leder till en överenskommelse så strandas förhandlingen. I de fallen biträder vi även fastighetsägare i hyresnämnden.

Standardhöjande åtgärder

Planeras en standardhöjande åtgärd i en lägenhet krävs ett godkännande från hyresgästen. Finns det en förhandlingsordning på fastigheten och den standardhöjande åtgärden innebär en hyreshöjning ska den även förhandlas med Hyresgästföreningen. Hyreslagen anger hur en sådan process ska gå till samt hur man går till väga om parterna inte kommer överens. Vi på Bokalen Fastighetspartner hjälper till med förhandlingen av standardhöjande tillval och säkerställer att lagstiftningen efterlevs samt att lägenheten får en korrekt hyresnivå.

Nyproduktion/
ombyggnadshyror

Vid nyproduktion och ombyggnad är det viktigt att hyresnivån blir korrekt. Bokalen Fastighetspartner hjälper fastighetsbolag genom hela processen och ser till att den förhandlade hyresnivån speglar bruksvärdet på orten. Vid ombyggnad finns det många regler i lagstiftning som man ska ta hänsyn till. Bokalen Fastighetspartner hjälper fastighetsbolagen att säkerställa att dessa efterlevs.

Bruksvärdering

Det sker många hyresförhandlingar i en kommun under bara ett år. Inte bara de årliga förhandlingarna av den generella hyresnivån, utan även förhandlingar vid standardhöjande åtgärder och nyproduktioner. En fastighet kan därför över tid hamna på en felaktig bruksvärdesnivå. Ett fastighetsbolag bör därför säkerställa att dess fastighetsbestånd har ett korrekt bruksvärde, genom att med jämna mellanrum göra en inventering av fastigheterna. När Bokalen genomför en bruksvärdering gör vi en besiktning av fastigheten genom att inventera ett antal representativa lägenheter. Vi har ett gediget underlag i vårt fastighetssystem som vi utgår från vid bruksvärdering och är väl insatta i existerande hyressättningsmodeller. 

Hyressättningstvister

I vissa fall når parterna ingen överenskommelse i hyresförhandlingarna. För att komma vidare i förhandlingen behövs då en juridisk prövning, där förhandlingen strandas och hyresnivån får prövas i Hyresnämnden. Vi på Bokalen Fastighetspartner kan genom lång erfarenhet och samlad juridisk kompetens biträda uppdragsgivare i Hyresnämnden, för att säkerställa deras intressen.

Direktförhandlingar

Om en fastighet inte omfattas av förhandlingsordning måste justering av hyresnivå förhandlas direkt med hyresgästen. I de flesta fall saknar hyresgästen kunskap kring denna situation, vilket kan göra att förhandlingen försvåras. Ett sätt att undvika onödiga konflikter är att ta hjälp av oss på Bokalen Fastighetspartner. Vi har  lång erfarenhet av hyresförhandlingar med såväl Hyresgästförening som hyresgäster. 

Hyressättning av lokaler

Bedömning av korrekt hyresnivå av lokal görs genom en jämförelse med liknande lokaler på orten. Tecknas det nya kontrakt i närheten kan hyresnivån ändras. Bokalen Fastighetspartner är väl insatta i den lokala hyresmarknaden i mellersta och södra Sverige.